BİLİŞİM SUÇLARI AVUKATI

BİLİŞİM SUÇLARI AVUKATI

BİLİŞİM SUÇLARI

               Dünyada ve Türkiye’de hızlı ilerleyen bilişim sistemleri ceza hukukunda da kendisine yer bulmaktadır. Artık birçok işlemin internet ve bilişim sistemi ile yapılabilmesi neticesinde bu boşluğu Türk Ceza Kanunu da kapatmıştır. Türk Ceza Kanunu bilişim suçları ile alakalı ayrı bir bölüm oluşturularak düzenlenmiştir. Sırasıyla maddeler incelenerek bilgiler verilecektir. Ayrıntılı bilgi almak için İstanbul Ceza Avukatı olarak Yıldırım Hukuk Bürosuna iletişim bölümümüzden ulaşabilirsiniz.

               İlk olarak:

Bilişim sistemine girme

Madde 243- (1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.

 (2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.

(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

 (4) (Ek: 24/3/2016-6698/30 md.) Bir bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleşen veri nakillerini, sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı olarak izleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası il e cezalandırılır.

               İlk olarak bilişim sistemine girme suçunda bir kişi kasten bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına izni olmadan hukuka aykırı şekilde girdiğinde ceza verilmektedir. Eğer girilen sistem sonucunda bilgiler tahribata uğradıysa bu durumda da ceza verilmektedir. Ayrıca son fıkrada düzenlenen konu ise: bir kişi şayet bilişim sistemleri arasındaki veri nakillerini hukuka aykırı şekilde izlerse bu durumda ceza almaktadır.

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme

Madde 244- (1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Diğer suç ise bilişim sistemini engelleme, bozma,verilerini yok etme ve değiştirmedir. Yukarıda da ilgili madde çerçevesinde değerlendirildiğimiz ilk iki madde basit halini üçüncü fıkra ise nitelikli halini düzenlemektedir.

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

Madde 245 – (Değişik: 29/6/2005 – 5377/27 md.) (1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(3) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(4) Birinci fıkrada yer alan suçun;

a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin,

b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlâtlığın,

c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin, Zararına olarak işlenmesi hâlinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.

(5) (Ek: 6/12/2006 – 5560/11 md.) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerle ilgili olarak bu Kanunun malvarlığına karşı suçlara ilişkin etkin pişmanlık hükümleri uygulanır.

               Günümüzde insanlar banka ve kredi kartı bilgilerini çok fazla kullanarak alışveriş yapmaktadır. Bu artış sebebiyle dolandırıcılık suçu bu alanda da kendini göstermektedir. Bu kapsamda da yukarıdaki madde düzenlenmiştir.

Yasak cihaz veya programlar

Madde 245/A- (Ek: 24/3/2016-6698/30 md.) (1) Bir cihazın, bilgisayar programının, şifrenin veya sair güvenlik kodunun; münhasıran bu Bölümde yer alan suçlar ile bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle işlenebilen diğer suçların işlenmesi için yapılması veya oluşturulması durumunda, bunları imal eden, ithal eden, sevk eden, nakleden, depolayan, kabul eden, satan, satışa arz eden, satın alan, başkalarına veren veya bulunduran kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması

Madde 246- (1) Bu bölümde yer alan suçların işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Müvekkillerimize de İstanbul Ceza Avukatı olarak en iyi sonuçları alabilmek için bilişim suçları suçunda da hizmet vermekteyiz.

İstanbul ceza avukatı olarak büromuz:

Yıldırım Hukuk Bürosu olarak 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 Sayılı Ceza Muhakamesi Kanunu, 5236 Sayılı Kabahatler Kanunu, 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunu, 5252 Sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulamada Şekli Hakkındaki Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu gibi kanunları temel alarak müvekkilin haklarının korunması için hizmet vermekteyiz.

Bu kanunların en önemlisi Türk Ceza Kanunudur. Bu kapsam da kanun genel ve özel hükümler olarak iki bölümden oluşan kanunun temel içeriği suçları ve cezaları belirlemektir. Diğer önemli kanun ise Ceza Muhakemesi Kanunudur. Bu kanun çerçevesinde müvekkillerin savunulmasında hangi usul ve esaslar çerçevesinde yapılacağı belirlenmiştir. İstanbul Ceza Avukatı olarak bu iki kanun ve diğer kanunlar çerçevesinde müvekkillere en iyi hizmeti sunmaktayız.

Bu kapsamda da İstanbul ceza avukatı olarak müvekkillerimize:

Taksirle Yaralama
Kasten Yaralama
Trafik Cezası
Bahis Sitelerinden Dolayı Masak Blokesi
Belgede Sahtecilik
Dolandırıcılık
Güveni Kötüye Kullanma
Mala Zarar Verme
Gümrük Kaçakçılığı
Örgütlü Suçlar
Özel Hayatın Gizliliği
Hırsızlık
Düşünce Özgürlüğü
Bilişim Suçları
Ve bunun gibi suçlarda müvekkillerin en iyi şekilde savunulması veya haklarının korunması için uzman kadromuz hizmet sunmaktadır. Bu hizmetlerimiz ise:

Müvekkiller için şikayet dilekçesinin oluşturulması
Müvekkillerin ifadeleri alınırken yanlarında bulunarak haklarının korunmasının sağlanması
Müvekkilin ağır ceza mahkemelerinde sanık müdafii veya müşteki vekili olarak savunulması
Müvekkilin asliye ceza mahkemelerinde sanık müdafii veya müşteki vekili olarak savunulması
Müvekkilin sulh ceza mahkemelerinde sanık müdafii veya müşteki vekili olarak savunulması
Savcılık tarafından verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi
Tutuklama veya koruma kararı verildiğinde müvekkil için bu kararlara itiraz edilmesi
Müvekkil cezaevinde ise ziyaret yapılması
Müvekkilin dosyasının Yargıtay’a gitmesi neticesinde temyiz dilekçesinin yazılması
İstanbul Kartal’da bulunan alanında uzman ve donanımlı kadromuzla ceza avukatı olarak müvekkillerimize şikayetlerinde, kovuşturma ve soruşturma aşamalarında, davalarının dilekçelerinde, beyanlarında ve her türlü hukuki konuda müşteki  vekil veya sanık müdafi olarak hizmet sunmaktayız. İstanbul ceza avukatı olarak bilişim suçları konusunda da müvekkillerimize hukuki hizmet sağlamaktayız. İstanbul ceza avukatı olarak müvekkillerimize güncel kanun değişikliklerini de dikkate alarak hizmet sunmaktayız.

İstanbul ceza avukatı olarak müvekkillerin şikayetçi veya davalı olduğu her durumda her türlü hukuki işlemi özverili bir şekilde hukuki yollar kullanılarak müvekkillerin haklarını korumaktayız. Bu çerçevede bize ulaşmak ve daha detaylı bilgi almak için İletişim bölümünü ziyaret edebilirsiniz.


Konu ile ilgili diğer Uzmanlıklar