KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

 

 

            Dünyada ve Türkiye’de teknolojinin gelişmesi ile birlikte internette bu gelişmeden nasibini almıştır. İnternetin tüm dünyayla birlikte Türkiyede yaygınlaşması ile birlikte kişiler sosyal medya hesapları başta olmak üzere birçok alanda kendi kişisel verilerini paylaşmaya başlamıştır. Sadece kendileri paylaşmakla kalmayıp birçok şirkette kişisel verileri işlemeye başlamıştır. Bu konuda yasal mevzuatın oluşması elzem olmuştur. Bu bakımdan Kişisel Verilerin Korunmas Kanunu çıkarılmış ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu oluşturulmuştur. Bu yazıda kişisel verilerin işlenmesi konusu işlenecektir.

           

            Kişisel verilerin korunması kanunu çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesi kanunun 3. Maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır: “Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi” şeklindedir. Bu şekilde tanımlanan kişisel verilerin işlenmesi ise kanunda öngörülen durumlarda işlenebileceği hüküm altına alınmıştır.

           

            İlk olarak bazı ilkelere uyarak kişisel veriler işlenebilmektedir. Bunlar hukuka ve dürüstlük kuralalrına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, belirli süre muhafaza edilmedir. Bu ilkeler zorunlu unsurlardır.

 

            İkinci olarak belirli durumlarda kişisel veriler işlenebilmektedir. Bunlardan bir tanesinin varlığı kişisel verilerin işlenmes için yeterlidir.

 

            -Kişilerin açık rızasının bulunması durumunda

            -Kanunlarda açıkça kişisel verilerin işlenebileceğini öngörülmüş olması durumunda

            -Bir hakkın tesisi, kurulması ve korunması için veri işlemesinin zorunlu olması

            Gibi konularda kişisel veriler işlenebilmektedir.

 

            Önemli olan konu kişisel verilerin işlenmesinin hepsinde kişilerin açık rızasının bulunması gerekmemektedir. Diğer sebeplerden biri varsa açık rıza olmadan da kişisel veriler işlenebilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

 

MADDE 4- (1) Kişisel veriler, ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.

(2) Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 

MADDE 5- (1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

MADDE 6- (1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

 

(2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

(3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

(4) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır

 

HİZMETLERİMİZ VE İLETİŞİM

 

Kocaeli-İzmit bulunan Polatoğlu Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize kişisel verilerin korunması, sosyal medyada hakaret, siber suçlar konuları başta olmak üzere hukukun her alanında hizmet vermekteyiz. Daha detaylı bilgi edinmek için Polatoğlu Hukuk Bürosu’nu ziyaret edebilir veya iletişim bölümünden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bu sitede yer alan tüm makaleler ve içerikler Polatoğlu Hukuk Bürosuna ait olup, izinsiz şekilde kopyalanması, çoğaltılması ve dağıtılması halinde yasal yollara başvurulacaktır.

 


Konu ile ilgili diğer Uzmanlıklar