KOCAELİ-İZMİT CEZA HUKUKU AVUKATI

KOCAELİ-İZMİT CEZA HUKUKU AVUKATI

KOCAELİ-İZMİT CEZA HUKUKU AVUKATI

Ceza Hukukunun Genel Prensipleri

Ceza hukuku suçu ve cezayı belirleme yetkisi devlette olan, toplumsal huzurun sağlanması, suçluların ıslah edilmesi, mağdurların haklarının korunması, halkın güven içinde yaşaması için en önemli hukuk dallarından bir tanesidir. Bu çerçevede de Kanun koyucu olarak devletler Türkiyede olduğu gibi genel prensipler benimsemişlerdir. Kocaeli-İzmit ceza avukatı olarak bu genel prensipler çerçevesinde müvekkillerimiz haklarını korumaktayız.

 1. Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi

Hem anayasa hem de Türk Ceza Kanunu ile koruma altına alınan ilke ceza kanununun ikinci maddesinde düzenlenmiştir.

 

Madde 2- (1) Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz.

 

(2) İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz.

 

(3) Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz

               Bu kapsamda da kimse fiili işlediği tarihte suç olmayan bir hareketi yüzünden suçlu olamaz. Bu çerçevede de kişiye ceza verilemez. Suç konulmasında ve bu suçun cezasının belirlenmesi ancak kanun yolu ile olmaktadır.

               Bu çerçevede kişi geçmişte işlediği bir fiil suç değilse o fiil günümüzde suç olsa bile o hareketinden dolayı cezalandırılamaz. Bu ilkeye geçmişe yürüme yasağı denilmekedir. Fakat bu ilke genel olarak aleyhe suçlarda geçerlidir. Lehe olan kanun değişikliklerinde uygulanamaz.

               Diğer bir konu ise kişilerin işledikleri fiilleri kıyas yaparak başka bir suç içinde değerlendirilmesi yasağıdır. Buna da kıyas yasağı denilmektedir.

              

 1. Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği

 

Türk Ceza Kanunu çerçevesinde bir diğer ilke ise ceza sorumluluğun şahsi olmasıdır. Fiili kim işlediyse suç onundur ve cezayı o kişi çekecektir.

 

Madde 20- (1) Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz.

(2) Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. Ancak, suç dolayısıyla kanunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar saklıdır.

 

 1. Adalet ve Kanun Önünde Eşitlik

Kişiler hem Anayasal hak olarak hemde Türk Ceza Kanunun 3. Maddesi çerçevesinde eşittirler ve bu kapsamda değerlendirilmeleri gerekir.

Madde 3- (1) Suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunur.

(2) Ceza Kanununun uygulamasında kişiler arasında ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, siyasal veya diğer fikir yahut düşünceleri, felsefi inanç, milli veya sosyal köken, doğum, ekonomik ve diğer toplumsal konumları yönünden ayrım yapılamaz ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınamaz.

Türk Ceza Kanunu çerçevesinde müvekkillerimiz sahip olduğu hakları Kocaeli-İzmit Ceza Avukatı olarak en iyi şekilde koruma hizmeti vermekteyiz.

Ceza Hukuku Avukatı Olarak Hizmetlerimiz

Kocaeli-İzmit ceza avukatı olarak müvekkillerimize güncel kanun değişikliklerini de dikkate alarak hizmet sunmaktayız. Polatoğlu Hukuk Bürosu olarak 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 Sayılı Ceza Muhakamesi Kanunu, 5236 Sayılı Kabahatler Kanunu, 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunu, 5252 Sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulamada Şekli Hakkındaki Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu gibi kanunları temel alarak müvekkilin haklarının korunması için hizmet vermekteyiz.

Bu kanunların en önemlisi Türk Ceza Kanunudur. Bu kapsam da kanun genel ve özel hükümler olarak iki bölümden oluşan kanunun temel içeriği suçları ve cezaları belirlemektir. Diğer önemli kanun ise Ceza Muhakemesi Kanunudur. Bu kanun çerçevesinde müvekkillerin savunulmasında hangi usul ve esaslar çerçevesinde yapılacağı belirlenmiştir. Kocaeli-İzmit Ceza Avukatı olarak bu iki kanun ve diğer kanunlar çerçevesinde müvekkillere en iyi hizmeti sunmaktayız.

Ceza avukatı olarak uzman yardım alabileceğiniz ve en iyi sonuçlara ulaşabileceğiniz Kocaeli-İzmit ceza avukatı ekibimize iletişim sayfamızı ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

Bu kapsamda da Kocaeli-İzmit ceza avukatı olarak müvekkillerimize:

 • Taksirle Yaralama
 • Kasten Yaralama
 • Trafik Cezası
 • Bahis Sitelerinden Dolayı Masak Blokesi
 • Belgede Sahtecilik
 • Dolandırıcılık
 • Güveni Kötüye Kullanma
 • Mala Zarar Verme
 • Gümrük Kaçakçılığı
 • Örgütlü Suçlar
 • Özel Hayatın Gizliliği
 • Hırsızlık
 • Düşünce Özgürlüğü
 • Bilişim Suçları

Ve bunun gibi suçlarda müvekkillerin en iyi şekilde savunulması veya haklarının korunması için uzman kadromuz hizmet sunmaktadır. Bu hizmetlerimiz ise:

 • Müvekkiller için şikayet dilekçesinin oluşturulması
 • Müvekkillerin ifadeleri alınırken yanlarında bulunarak haklarının korunmasının sağlanması
 • Müvekkilin ağır ceza mahkemelerinde sanık müdafii veya müşteki vekili olarak savunulması
 • Müvekkilin asliye ceza mahkemelerinde sanık müdafii veya müşteki vekili olarak savunulması
 • Müvekkilin sulh ceza mahkemelerinde sanık müdafii veya müşteki vekili olarak savunulması
 • Savcılık tarafından verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi
 • Tutuklama veya koruma kararı verildiğinde müvekkil için bu kararlara itiraz edilmesi
 • Müvekkil cezaevinde ise ziyaret yapılması
 • Müvekkilin dosyasının Yargıtay’a gitmesi neticesinde temyiz dilekçesinin yazılması

Kocaeli-İzmit’te bulunan Polatoğlu Hukuk Bürosu olarak ceza hukuku avukatı hizmetini uzman kadromuz ve tecrübe birikimimizle müvekkillerimize sunmaktayız. Kocaeli-İzmit ceza avukatı olarak Türkiye ve Kocaeli-İzmit’te bulunan müvekkillerimize dilekçelerinin yazımı, müvekkillerin ifadeleri alınırken müvekkillere eşlik edilmesi, temyiz başvurusunda bulunulması ve temyiz dilekçesinin yazımı, itirazların edilmesi gibi hukuki konularda en iyi hizmeti sunmaktayız.

Kocaeli-İzmit ceza avukatı olarak müvekkillerin şikayetçi veya davalı olduğu her durumda her türlü hukuki işlemi özverili bir şekilde hukuki yollar kullanılarak müvekkillerin haklarını korumaktayız. Bu çerçevede bize ulaşmak ve daha detaylı bilgi almak için İletişim bölümünü ziyaret edebilirsiniz.


Konu ile ilgili diğer Uzmanlıklar