BORÇLUNUN MAL KAÇIRMA DURUMUNDA AÇILACAK DAVALARA İLİŞKİN EMSAL KARAR-2

BORÇLUNUN MAL KAÇIRMA DURUMUNDA AÇILACAK DAVALARA İLİŞKİN EMSAL KARAR-2

PARA VE MUTAD ÖDEME VASITALARINDAN GAYRİ BİR SURETLE YAPILAN ÖDEMELER BATIL OLUP, DAVA KONUSU TAŞINMAZ DEVRİNİN, DAVALI ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ORTAĞI OLDUĞU DAVA DIŞI ŞİRKETİN BORÇLU ŞİRKETTEN ALACAĞINA MAHSUBEN YAPILMIŞ BİR DEVİR OLDUĞUNUN DAVALI ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN DE KABULÜNE OLMASI KARŞISINDA, TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ KABULÜ GEREKTİR.

Aşağıda ilgili karar bulunmaktadır:

T.C.

YARGITAY

17. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/20519

K. 2016/11219

T. 6.12.2016

DAVA : Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda verilen hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davalı ... vekilince istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen 06.12.2016 Salı günü davacı vekili Av. .... ile davalı ... vekili Av. ... geldiler. Diğer davalı tarafından gelen olmadı. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan tarafların vekilleri dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü.

KARAR : Davacı alacaklı vekili, borçlu ...hakkında takip başlatıldığını, borçlunun alacağı karşılayacak mal varlığı bulunmadığı, alacaklılardan mal kaçırma amacı ile borçlunun davaya konu taşınmazı satın aldıktan 2 gün sonra diğer davalı ...'a devrettiğini belirterek bu tasarrufun iptaline karar verilmesini istemiştir.

Davalı ... vekili,davanın görülebilmesi için gerekli geçici ve kesin aciz belgesinin sunulmadığını, müvekkilinin dava dışı .....AŞ ortağı olduğunu, borçlu şirket ile anılan şirket arasındaki alışveriş nedeni ile borçlu şirketin 70.000,00 TL bedelli çeki ödememesi üzerine, borçlu şirket aleyhine takibe geçildiğini bu aşamada davaya konu taşınmazın borca karşılık verildiğini ve haksız açılan davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Davalı borçlu, duruşmalara katılmamış ve cevap dilekçesi sunmamıştır.

Mahkemece, toplanan delillere göre, İİK'nun 280.maddesi gereğince, satış bedelini ödemeyen ve borçlu şirketin başkalarına da borcu olduğunu bilen davalı....'ın satış şeklindeki mülkiyetin devri alacaklılara zarar vermeye yönelik olduğu, ve satış bedeli ile gerçek değeri arasında fahiş fark da olduğundan bahisle davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere mahkeme kararının gerekçesinde ve değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve İİK'nun 279/1-2 maddesine göre para ve mutad ödeme vasıtalarından gayri bir suretle yapılan ödemeler batıl olup iptali gerektiği, davaya konu taşınmaz devrinin, davalı üçüncü kişinin ortağı olduğu dava dışı şirketin borçlu şirketten alacağına mahsuben yapılmış bir devir olduğunun davalı üçüncü kişinin kabul ve savunması olmasına göre davalı ... vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanunun uygun bulunan hükmün ONANMASINA, 1.350,00 TL vekalet ücretinin davalı ...'den alınarak duruşmada vekille temsil olunan davacıya verilmesine, aşağıda dökümü yazılı 3.585,50 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı ...'den alınmasına 06.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.