Background
Buket Polatoglu

BORSA MANİPÜLASYONU(PİYASA DOLANDIRICILIĞI) SUÇU, SPK MUHALEFET, SERMAYE PİYASASI KANUNUNA AYKIRILIK VE İŞLEM YAPMA YASAĞINA DAİR EMSAL KARAR- KOCAELİ/GEBZE AVUKATI

BORSA MANİPÜLASYONU(PİYASA DOLANDIRICILIĞI) SUÇU, SPK MUHALEFET, SERMAYE PİYASASI KANUNUNA AYKIRILIK VE İŞLEM YAPMA YASAĞINA DAİR EMSAL KARAR- KOCAELİ/GEBZE AVUKATI

BORSA MANİPÜLASYONU(PİYASA DOLANDIRICILIĞI) SUÇU, SPK MUHALEFET, SERMAYE PİYASASI KANUNUNA AYKIRILIK VE İŞLEM YAPMA YASAĞINA DAİR EMSAL KARAR- KOCAELİ/GEBZE AVUKATI

Sermaye piyasaları güvene dayalı olarak işleyen piyasalardır, kurumların ve şahısların piyasaya olan güveni ekonominin sağlıklı şekilde işlemesi ve devamlılığı açısından önemlidir. Bu güveni ve piyasanın sağlıklı şekilde işlemesini korumak amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu’nda birtakım düzenlemeler yapılmış, sermaye piyasasının işleyişini ve devamlılığını tehlikeye sokabilecek fiiller yaptırıma bağlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun haftalık yayımlanan bültenine bakıldığında VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5. Maddesi’nin maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç) , (f) ve (e) bentleri , 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) “Bilgi Suistimali” başlıklı 106’ncı ve “Piyasa Dolandırıcılığı” başlıklı 107’nci düzenlemelerinden çok sayıda idari para cezası ve tedbir verildiği görülmektedir. Ayrıca  VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nde hangi fiillerin piyasa bozucu eylemler kapsamında sayılmadığı ve piyasa bozucu eylemlerin neler olduğu bu Tebliğ ile açıklanmıştır. Buna göre “İçsel bilgi veya sürekli bilgilere ilişkin piyasa bozucu eylemler” 4. Maddede, “Emir veya işlemlere ilişkin piyasa bozucu eylemler” 5. Madddede, “İletişim veya haberleşme yoluyla işlenen piyasa bozucu eylemler” 6.maddede düzenlenmiştir. Ayrıca ilgili tebliğin 7.maddesinde diğer piyasa bozucu eylemlerin neler olabileceği de açıklanmıştır.

Aşağıda Danıştay 13.Dairesi’nin borsa manipülasyonu (piyasa dolandırıcılığı) suçu ve işlem yapma yasağına ilişkin kararın ilgili bölümünü sunuyoruz.

 

 

HİZMETLERİMİZ VE İLETİŞİM

Kocaeli-Gebze  avukatı olarak sermaye piyasası ve piyasa bozucu eylemler hakkında  müvekkillerimize hizmet sunmaktayız.

Daha detaylı bilgi edinmek için İstanbul'un Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Beykoz, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu ilçelerinde ve Kocaeli'nde avukatlık ve danışmanlık hizmeti veren Polatoğlu Hukuk Bürosu’nu ziyaret edebilir veya iletişim bölümünden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

 

DANIŞTAY 13. DAİRE, 2016/4629 E.,  2017/532 K.

“… 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 1. maddesinde; "Bu Kanunun amacı; sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması için sermaye piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesidir." kuralına; "Kamunun aydınlatılmasında özel durumlar" başlıklı 15. maddesinin 1. fıkrasında, "Sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve gelişmeler, ihraççılarca veya ilgili taraflarca kamuya açıklanır." kuralına; aynı Kanunun "İdari Para Cezası Gerektiren Fiiller" başlıklı 103. maddesinin 1. fıkrasında, "Bu Kanuna dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen standart ve formlara ve Kurulca alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket eden kişilere Kurul tarafından yirmi bin Türk Lirasından iki yüz elli bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir." kuralına yer verilmiştir.

 

VIII, NO:54 SAYILI ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN (TEBLİĞ) "Tanımlar" başlıklı 4. maddesinde; "içsel bilgi"nin, sermaye piyasası aracının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgileri ifade edeceği belirtilmiş; "İçsel bilgilerin açıklanması" başlıklı 14. maddesinin birinci fıkrasında; "Ortaklıklar tarafından içsel bilgiler ve bu bilgilere ilişkin daha önce açıklanan hususlardaki değişiklikler ortaya çıktığında veya öğrenildiğinde özel durum açıklaması yapılması zorunludur." kuralına; "İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenmesi" başlıklı 15. maddesinin birinci fıkrasında, "Bir ortaklık, sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, bunun kamunun yanıltılmasına yol açmaması ve ortaklığın bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir." kuralına, ikinci fıkrasında, "İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, ortaklıklar sözü edilen içsel bilgileri bu Tebliğde yazılı olan esaslara uygun şekilde, kamuya açıklamak zorundadırlar. Yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler belirtilir. Kurul, gerekli gördüğü takdirde, erteleme sebeplerinin yerinde olup olmadığını incelemeye yetkilidir." kuralına; "Özel durum açıklamalarının bildirim şekli" başlıklı 21. maddesinde ise, "Özel durumlar veya özel duruma konu bilgilerdeki değişiklikler ortaya çıktığı veya öğrenildiği anda en seri haberleşme vasıtasıyla bu Tebliğin 26. maddesinde belirtilen Rehberde yer alan formlar kullanılarak ilgili borsaya ulaştırılması zorunludur." kuralına yer verilmiştir.

 

Yukarıda aktarılan mevzuatın irdelenmesinden; sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin sağlanması için, yatırımcıların, zamanında, tam ve doğru bilgilendirilmesi gerektiği, içsel bilginin; sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgi, olay ve gelişmeleri ifade ettiği, sermaye piyasası araçlarının değerini, yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek koşulların ortaya çıktığı anda kamuya açıklama yapılmasının zorunlu olduğu, ANCAK ihraççıların, sorumluluk kendilerine ait olmak üzere, içsel bilginin açıklanmasını, meşru çıkarlarının zarar görmesini önlemek amacıyla erteleyebilecekleri, içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz söz konusu içsel bilgi hakkında kamuya açıklama yapılması gerektiği, yapılacak açıklamada, erteleme kararı ve temelindeki nedenlerin belirtileceği, Kurul'un gerekli görmesi hâlinde, erteleme nedenlerinin yerinde olup olmadığını incelemeye yetkili olduğu, içsel bilgilerin veya bu bilgilerdeki değişikliklerin ortaya çıktığı veya öğrenildiği anda en seri haberleşme vasıtasıyla duyurulması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Dosyanın incelenmesinden; ...A.Ş.'nin çoğunluk hisselerinin, tarafından devralınması ve .. üzerinde tek kontrol uygulayan ... Holding A.Ş.'nin, ... üzerinde ortak kontrol uygulayan ...Limited Şirketi'nin % 50 hissesini devralması işlemine izin verilmesine ilişkin Rekabet Kurulu'nun ... tarih ve ... sayılı kararının iptali istemiyle, ...adlı bir kişi tarafından, ... tarihinde Dairemizin 2012/2013 Esas sayısına kayden dava açıldığı, davacı şirketin ... tarihinde davaya müdahale isteminde bulunduğu, Dairemizin ...tarihli kararı ile Rekabet Kurulu'nun ... tarihli kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği, Rekabet Kurumu tarafından yürütmenin durdurulması kararına itiraz edildiği, bu arada ...'nın ...tarihinde davadan feragat ettiği, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun ... tarihli kararıyla, davadan feragat edilmesi nedeniyle, Dairemizin yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararının kaldırıldığı, davacı şirketin davalı idare yanında müdahale isteminin Dairemizin ... tarihli kararı ile kabul edildiği, anılan Rekabet Kurulu kararının ise Dairemizin ... tarih ve E:2012/2013, K:2014/2507 sayılı kararı ile iptal edildiği; davalı idare tarafından, davacı şirketin ... tarihinde yürütmenin durdurulması kararından haberdar olmasına rağmen mavzuatta öngörülen sürede özel durum açıklaması yapmayıp süresi geçtikten sonra ... tarihinde özel durum açıklaması yapması nedeniyle, Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğ hükümlerinin ihlal edildiğinden bahisle 6362 sayılı Kanun'un 103. maddesi uyarınca ....-TL idari para cezası verilmesi işleminin tesis edilmesi üzerine bu işlemin iptali ve ihtirazî kayıtla ödenen ....-TL'nin yasal faiziyle birlikte tazminine karar verilmesi istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

 

Sermaye piyasası mevzuatında, birleşme işlemi, önemli nitelikte bir işlem olarak kabul edilmiş, bu nedenle de farklı kurumların onayına tabi tutulmuştur. Önemi nedeniyle de kamuya açıklama yapılması yükümlülüğü getirilmiştir. Rekabet Kurumu'nun birleşmeye izin verip vermemesi, birleşme sürecini değiştirecek nitelikte bir işlemdir. Rekabet Kurulu, ... tarihli kararı ile birleşme işlemine, sunulan taahhütlerin yerine getirilmesi koşuluyla izin vermiş, ancak dava dışı bir kişi tarafından anılan kararın iptali talebiyle Dairemiz nezdinde dava açılmıştır. Birleşme işlemine izin verilmesi, her yatırımcının yatırım kararını etkileyebilecek nitelikte bir işlem olduğundan, söz konusu iznin iptal edilmesi ihtimali de yatırımcıların yatırım kararları üzerinde etkili olabilecek niteliktedir. Bu bağlamda, Rekabet Kurulu'nun birleşmeye izin veren kararına karşı açılan davada verilecek karar, birleşme işlemine doğrudan etki edeceğinden, anılan karara karşı açılan davada verilen yürütmenin durdurulmasına ilişkin bilginin, karardan haberdar olunduğu andan itibaren en kısa süre içerisinde kamuya açıklanması ve yatırımcıların haberdar edilmesinin sağlanması gerekmektedir.

 

Olayda, davacının, Rekabet Kurulu'nun ... tarihli kararının iptali talebiyle Dairemiz nezdinde açılan davaya ... tarihinde, Rekabet Kurumu yanında müdahale isteminde bulunduğu, müdahale dilekçesinde de davadan ve davanın konusundan haberdar olduğu hususunun açıkça belirtildiği, müdahale isteminin hemen kabul edilmemiş olmasının kendisini doğrudan ilgilendiren bir dava hakkında bilgi sahibi olmadığı anlamına gelmeyeceği, Rekabet Kurulu kararına karşı açılan davada verilen yürütmenin durdurulması kararına ilişkin bilginin, sermaye piyasası aracının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek öneme sahip olduğu, davacının yürütmenin durdurulması kararını öğrendiğini beyan ettiği ...tarihinden itibaren Tebliğ'in 21. maddesinde belirtilen usulde ve en seri haberleşme vasıtasıyla kamuya açıklama yapması gerektiği hâlde yapmadığı açık olduğundan, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

 

Bu itibarla, Rekabet Kurulu'nun ...tarihli kararının iptali talebiyle Dairemiz nezdinde açılan davada verilen ... tarihli yürütmenin durdurulması kararı bilgisi, davacı tarafından ... tarihinde öğrenilmiş olmasına karşın, dava ile ilgili bilgilerin mevzuattaki süre geçtikten sonra ... tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulduğu anlaşıldığından, Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliğ'in 14. maddesinin ihlali nedeniyle verilen idarî para cezasında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki Mahkeme kararında hukukî isabet görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca Ankara 7. İdare Mahkemesi'nin 10.04.2015 tarih ve E:2014/991, K:2015/597 sayılı kararının BOZULMASINA, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 03.03.2017 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.