Background
Buket Polatoglu

VASİYETNAMENİN TENFİZİ

VASİYETNAMENİN TENFİZİ

VASİYETNAMENİN TENFİZİ

VASİYETNAMENİN TENFİZİ

 

 

            Miras davaları ülkemizde uzun süreç alan ve birçok açıdan kişilerin uyuşmazlığa düştüğü davaların başında gelmektedir. Vasiyetnamenin tenfizi davası ise bunlardan bir tanesidir.

           

            Vasiyetnamenin tenfizi konusu aslında vasiyetnamenin yerine getirilmesi anlamına gelmektedir. Vasiyetname ile birlikte mirasbırakan mirasını ölüme bağlı bir tasarruf yaparak irade beyanı ortaya koymaktadır. Bu irade beyanı ile birlikte kişiler bir hakka sahip olmaktadır. Bu hakkı vasiyeti yerine getirme görevlisine veya yasal yahut atanmış mirasçılara karşı dava açarak kullanabilmektedir.

 

            Bu davanın açılması için mirasbırakan tarafından vasiyetin olması ve vasiyet alacaklısının bulunması zorunlu bir unsurdur. Vasiyet alacaklısının bulunabilmesi için de uygun bir ölüme bağlı tasarrufun yapılması zorunludur. Bunun için uygun bir ölüme bağlı tasarruf yapılmazsa aşağıdaki sebeplerden birinin varlığı halinde vasiyetname iptal edilebilir:

-Mirasbırakan vasiyetname yapıyorsa yaptığı anda 15 yaşını doldurması zorunludur. Ayrıca ayırt etme gücüne de sahip olması gerekir.

-Ayrıca bir diğer husus ise vasiyetnamenin kanunda öngörülen şekillerden bir tanesi ile yapılması gerekir. Vasiyetname yapılırken irade sakatlığı olmaması gerekir. Vasiyetnamenin şartları ve yüklemeleri hukuka, ahlaka ve adaba aykırı olmaması gerekir.

 

            Vasiyetname alacaklısının açacağı vasiyetnamenin tenfizi davasını, mirasçıların açmasına gerek yoktur. Çünkü sulh hukuk mahkemesi aracılığıyla mirasçılık belgesi elde edebilmektedirler.

 

           

 

YARGITAY KARARI

 

Konuyla alakalı emsal Yargıtay Kararı aşağıda bulunmaktadır:

 

3. Hukuk Dairesi 2010/174 E., 2010/1228 K.

  HUSUMET

  VASİYETNAMENİN TENFİZİ

Dava dilekçesinde vasiyetnamenin tenfizi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği düşünüldü. 

Davacı G... Eğitim Vakfı vekili dava dilekçesinde, miras bırakan M.Selçuk tarafından düzenlenen 27.08.1998 tarihli vasiyetnamenin tenfizini talep etmiştir. 

Mahkemece; davanın kabulü ile vasiyetnamenin tenfizine, A... İlçesi 14 no'lu parselin tamamını ve 68 no'lu parselin 7/16 hissesinin tapusunun iptali ile davacı adına tesciline, bankadaki kıymetli eşyaların davacıya iadesine karar verilmiş, hükmü davalı vekili temyiz etmiştir. 

Dava konusu 27.08.1998 tarihli resmi vasiyetname ile miras bırakan M.Selçuk tarafından adına kayıtlı 14 no'lu parselin tamamını ve 68 no'lu parselin 7/16 payını, ayrıca bankadaki kıymetli menkul eşyalarının davacı vakfa, Uşak'ta bulunan ve annesinden intikal eden 29 no'lu parseldeki taşınmazını davalı T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'na bıraktığı anlaşılmaktadır. 

TMK'nın 517. maddesine göre, miras bırakan, bir kimseye, onu mirasçı atamaksızın belirli bir mal bırakma yoluyla kazandırmada bulunabilir. Vasiyet alacaklısı kişisel (şahsi) talep hakkına sahiptir. 

TMK'nın 600/1. maddesi gereğince, vasiyet alacaklısı, vasiyeti yerine getirme görevlisi varsa ona; yoksa yasal veya atanmış mirasçılara karşı kişisel bir istem hakkına sahip olur. 

Davada, vasiyeti yerine getirme görevlisi bulunmadığına göre, davanın yasal veya atanmış mirasçılarına karşı yöneltilmesi gerekirken, mahkemece miras bırakan M.Selçuk'un yasal ve atanmış mirasçıları araştırılmadan husumet yönünden eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir. 

Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nın 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 02.02.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

HİZMETLERİMİZ VE İLETİŞİM

 

Kocaeli-İzmit’te bulunan Polatoğlu Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize mirasın reddi, vasiyetnamenin tenfizi, miras sözleşmeleri konuları başta olmak üzere hukukun her alanında hizmet vermekteyiz. Daha detaylı bilgi edinmek için Polatoğlu Hukuk Bürosu’nu ziyaret edebilir veya iletişim bölümünden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bu sitede yer alan tüm makaleler ve içerikler Polatoğlu Hukuk Bürosuna ait olup, izinsiz şekilde kopyalanması, çoğaltılması ve dağıtılması halinde yasal yollara başvurulacaktır.