İSTİSNAİ YOLDAN TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMA-KOCAELİ-İZMİT

İSTİSNAİ YOLDAN TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMA-KOCAELİ-İZMİT

İSTİSNAİ YOLDAN TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMA-KOCAELİ-İZMİT

            Globalleşen dünyada vatandaşlıklar da diğer sınırlarda olduğu gibi geçmişten gelen sert çizgilerin yumuşadığı bir döneme girmiş bulunmaktadır. Bu bakımdan da her konuda egemenliği elinde tutan devletler vatandaşlık konusunda da düzenleme getirme yetkisine sahiptir. Devletler vatandaşlık konusunda bu düzenlemeleri getirirken belirli şartlar altında yabancı vatandaşların da kendi ülke vatandaşı olmasını sağlayabilmektedir. Bazı konularda da  bu şartlar sağlanmasa bile istisnai yoldan vatandaşlığın kazanılması gündeme gelebilmektedir. Bu konu da Vatandaşlık Kanunu’nda düzenlenmiştir. İlgili kanun maddesi şu şekildedir:

Türk vatandaşlığının kazanılmasında istisnai haller

MADDE 12 – (1) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Cumhurbaşkanı kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

a) Türkiye'ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler.

b) (Ek: 28/7/2016-6735/27 md.) 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu.

c) Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler.

d) Göçmen olarak kabul edilen kişiler.

(2) (Ek: 19/10/2017-7039/29 md.) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek hali bulunanların talepleri Bakanlıkça reddedilir.

            Vatandaşlık Kanunu’nun bu maddesi çerçevesinde ilk olarak bakılması gereken konu kişilerin vatandaşlığa alınması için genel şartlar aranmasa bile iki şart mutlaka bulunması gerekir. Bunların ilki milli güvenliğe tehdit oluşturmamasıdır.Diğer konu ise kamu düzenine engel teşkil edecek bir durumun bulunmamasıdır. Örnek olarak bulaşıcı bir hastalığın olması buna örnek teşkil edebilir. Bu kapsamda da bu şartları sağlayan kişi veya kişiler Cumhurbaşkanın kararı ile Türk vatandaşlığına alınabilir. Alınacak kişilerin kimlerin olduğu ise ilk fıkranın bentlerinde sayılmıştır. Bunlardan en çok gündemde olan konu ise a bendidir. Bu bent kapsamında ilgili kişiler genellikle yatırımcılar olmaktadır. Diğer bentlerden önemli olan konu ise vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler ve göçmenlerdir. Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler genellikle ülkesinde işkenceye, ölüme veya insanlık dışı davranış ile karşılabilecek kişiler olabilmektedir.

            Tüm bu anlatılanlar neticesinde ilgili kişiler belirli işlemleri yaparak Türk vatandaşlığına alınabilmektedir. Bu işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık işleri genel müdürlüğü yapmaktadır:

            Başvuruda istenilen belgeler nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğüne göre de şu şekildedir:

  1. Başvuru Formu (VAT-4),
  2. 2 Adet 50x60 mm boyutunda beyaz fonda, desensiz ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen biyometrik fotoğraf,
  3. Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
  4. Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi.
  5. Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.
  6. Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
  7. Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz. 

Bu belgeler ile başvuran kişiler vatandaşlığa yukarıdaki şartları taşıması neticesinde alınmaktadır.

            Ayrıca bir diğer önemli konu ise Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’te yapılan düzenlemelerdir. 2017 yılında yapılan değişiklik ile birlikte aşağıdaki şekli almıştır:

“(2) (Ek: 12/12/2016-2016/9601 K.) (1) Aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan yabancı, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir:

a) En az 2.000.000 Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen,

b) En az 1.000.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen,

c) En az 100 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen,

ç) En az 3.000.000 Amerikan Doları tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen,

d) En az 3.000.000 Amerikan Doları tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine Müsteşarlığınca tespit edilen.

e) (Ek: 13/3/2017-2017/10008 K.) En az 1.500.000 Amerikan Doları tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı aldığı ve üç yıl süre ile elinde tuttuğu Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen.

Fakat 18 Eylül 2018 yılında yapılan 106 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birlikte yukarıdaki rakamlar şu şekilde değişmiştir:

A bendinde yer alan 2.000.000 Amerikan Doları 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz yada karşılığı Türk Lirası,

B bendinde yer alan 1.000.000 Amerikan Doları ifadesi ise 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz yada karşılığı Türk Lirası,

C bendinde yer alan 100 ibaresi 50,

Ç bendinde yer alan 3.000.000 Amerikan Doları ifadesi 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz yada karşılığı Türk Lirası,

D bendinde yer alan 3.000.000 Amerikan Doları ifadesi 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz yada karşılığı Türk Lirası

Şeklinde değiştirilmiştir.

            Tüm bu açıklamalar ışığında artık Türk vatandaşlığının kazanılması daha kolay şekilde olmuştur.

HİZMETLERİMİZ VE İLETİŞİM

            Kocaeli-İzmit’te bulunan Polatoğlu Hukuk Bürosu olarak istisnai yoldan Türk vatandaşlığı kazanma konusu başta olmak üzere Vatandaşlık Hukuku konusu uzman kadromuzla tüm vatandaşlık hizmetleri büromuz tarafından verilmektedir. Müvekkillerimize 250.000 Türk lirası yatırım ile Türk vatandaşlığına geçiş, göçmenlik konularında da danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Daha detaylı bilgi alabilmek için Kocaeli-İzmit’te bulunan büromuzu ziyaret edebilir ya da sitemizin iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

Bu sitede yer alan tüm makalelerin tüm hakları saklıdır. İzinsiz şekilde kopyalanması, çoğaltılması ve dağıtılması halinde yasal yollara başvurulacaktır.