Background
Buket Polatoglu

KOCAELİ-İZMİT VERGİ AVUKATI

KOCAELİ-İZMİT VERGİ AVUKATI

KOCAELİ-İZMİT VERGİ AVUKATI

VERGİ HUKUKU

               İlk olarak verginin tanımlaması yapıldığında devletin belirli hizmetler veya iş için aldığı paraya vergi denilmektedir. Vergiyi devletin izin verdiği yetkili kurumlarda toplayabilmektedir.

               Vergi hukukunda asıl olarak Anayasa, kanunlar, uluslarası anlaşmalar, kanun hükmünde kararnameler, içtihadı birleştirme kararları, anayasa mahkemesi kararları ve bakanlar kurulu kaynakları kaynak olmaktadır. Anayasanın 73. Maddesi de:

Madde 73 – Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.

Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Cumhurbaşkanına verilebilir.

               Şeklinde bir düzenleme yapılmıştır.

               Vergi hukukun asli kaynaklar dışında tali kaynaklarda bulunmaktadır. Bunlar yönetmelik ve tebliğler gibi düzenleyici işlemler olabilmektedir.

               Bir diğer konu ise mükellef tanımıdır. Mükellef vergi borcu ödemesi gereken gerçek veya tüzel kişiliktir.

               Vergi gelire dayalı, tüketime dayalı veya servete dayalı olabilir. Sırasıyla örnek  verilecek olursa; gelir vergisi, KDV ve emlak vergisidir.

               Vergi hukukunun diğer önemli konusu ise tarh tanımıdır. Tarh: vergi alacağının kanuna göre matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanmasına verilen hukuki işlemdir. Tarh çeşitli işlemler aracığılıyla yapılmaktadır. Tarh beyana dayalı şekilde, ikmalen, re’sen ve idarece yapılabilir.

               Tarh yapılmadan önce ön aşama bulunmaktadır. Burada yoklama,inceleme, arama ve bilgi toplama işlemleri yapılmaktadır.

               Vergi hukukunda süreler ise bir diğer önemli konudur. Süreler iki bakımdan değerlendirilir. İlki organik bakımdan ikincisi ise hukuki bakımdan sınıflandırmadır. Organik bakımdan yasal, idari, yargısal ve zamanaşımı süreleri olurken, hukuki bakımdan hak düşürücü, vergi ödeviyle ilgili ve müsammaha süreleri olabilmektedir. Sürelerin hesaplanması HMK çerçvesindeki düzenleme ile benzerdir. Eğer mücbir sebep, mühlet verme ve ölüm durumu varsa sürelerin uzamasının imkanı vardır.

               Vergi borcu ödeme, terkin, takas ve diğer sebeplerle sona erer.

               Zamanında vergi ödenmemesi durumunda gecikme zammı uygulanmaktadır. Ayrıca cebri icra yoluyla da tahsil edilebilmektedir.

               Vergilendirme veya hesap hataları bulunabilmektedir. Hesap hataları; matrahta, miktarında, mükerrer olması durumunda ortaya çıkarken; vergilendirme hataları, mükellefin şahsında, mükellefiyette, mevzuda veya vergi döneminde hata olabilmektedir.

               Genel olarak bu şekilde kısaca bilgi verilen vergi hukuku konusunda daha detaylı bilgiyi büromuzdan alabilirsiniz. Ayrıca vergi hukuku konusunda daha detaylı konularda sitemizde ilgili makalelerde bulabilirsiniz.

İLETİŞİM

Kocaeli-İzmit’te bulunan Polatoğlu Hukuk Bürosu olarak tüm vergi uyuşmazlıklarında müvekkillerimize etkin, hızlı ve profosyonel hizmet sunmaktayız. Donanımlı kadromuzla güncel kararları takip etmekte ve müvekkillerimize en güncel mevzuat çerçevesinde hizmet vermekteyiz. Daha detaylı bilgi için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.